Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 136489

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)


- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy


- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych  


- drzwi odpowiedniej szerokości  


- pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu


Czynniki fizyczne, biologiczne, inne czynniki, w tym niebezpieczne:


- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie


- zmienne warunki atmosferyczne


- praca na wysokości


 


 

Zakres zadań

 • nadzoruje systemy radionawigacji: Automatycznej Identyfikacji Statków – AIS oraz Różnicowego Systemu GPS-PL
 • przeprowadza bieżącą kontrolę dostępności zasobów systemów teleinformatycznych radionawigacji oraz ich współdziałania z siecią Narodowego Systemu Monitorowania Statków i Przekazywania Informacji (SafeSeaNet)
 • administruje kontami użytkowników zewnętrznych systemów teleinformatycznych radionawigacji oraz prowadzi ewidencję zezwoleń na transfer danych
 • monitoruje zasoby AIS w systemie kontroli ruchu statków (VTS)
 • wykonuje czynności w zakresie współdziałania regionalnego systemu teleinformatycznego AIS z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi
 • sporządza opinie na temat projektów procedur alarmowych dotyczących systemu kontroli ruchu statków w zakresie ich zgodności z krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi
 • udziela pomocy w pracach wdrożeniowych prowadzonych w trakcie realizacji projektów dotyczących systemów informatycznych bezpieczeństwa morskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunek: informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość systemów IT, w tym topologii sieci i protokołów komunikacyjnych
 • umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych
 • umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność komunikacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza w obszarze platformy serwerowe Microsoft Windows i Unix/Linux
 • obsługa systemu AIS
 • obsługa systemu SWIBŻ