Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 136483

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • krajowe wyjazdy służbowe,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Czynniki szkodliwe dla zdrowia: • praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie

Narzędzia i materiały pracy: • komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne: • winda,
 • brak podjazdu,
 • toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • drzwi odpowiedniej szerokości,
 • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • monitoruje przebieg realizacji robót hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych oraz rozlicza i przygotowuje plany finansowe
 • prowadzi sprawy związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi w zakresie przygotowywania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i projektów umów w celu zapewnienia utrzymania i rozwoju infrastruktury technicznej obszarów morskich oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowej, w tym w badaniu i ocenie złożonych ofert
 • sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty związane z realizacją umów na roboty budowlane w celu egzekwowania prawidłowej realizacji umów na roboty budowlane wraz z dokumentowaniem stanu zasobów prowadzonych inwestycji
 • sporządza opinie w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych oraz bierze udział w pracach związanych z rozpatrzeniem dokumentacji projektowych
 • sporządza sprawozdania oraz prowadzi statystykę w zakresie realizacji prowadzonych inwestycji, robót budowlanych i usług

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (budownictwo)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania i realizacji robót budowlanych (zaliczona będzie też praktyka odbyta podczas studiów)
 • Znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność komuniakacji
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska, postępowania administracyjnego, FIDIC w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych
 • Uprawnienia budowlane lub projektowe
APLIKUJ TERAZ