Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 133393

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • planownie i realizacja rocznego planu finansowego w poszczególnych pozycjach budżetowych, którymi dysponuje Wydział w zakresie zabezpieczenia potrzeb komórek organizacyjnych KWP w Gdańsku, jednostek organizcyjnych Poicji woj. pomorskiego oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji mających siedzibę w Komendzie,
 • planowanie i ewidencjonowanie wydatków poszczególnych pozycji budżetowych, kontrola danych zawartych w dokumentach ze stanem faktycznym,
 • kontrola dokumentów księgowych dotyczących wydatków za usługi transportowe oraz z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów,
 • planowanie zasileń środków finansowych celem uregulowania zaciągniętych i planowanych zobowiązań wynikających z zawartych umów i aktualnych potrzeb,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji w powyższym zakresie,
 • dokonywanie cyklicznych inwentaryzacji środków trwałych w woj. pomorskim,
 • prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń i upoważnień do prowadzenia służbowego sprzętu transportowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze planowania i realizacji budżetu oraz gospodarki środkami trwałymi
 • komunikatywność, asertywność oraz umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej, rzetelność wykonywania powierzonych zadań,
 • umiejętność przekonywania i negocjacji, umiejętność konsultacji kwestii drażliwych,
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ