Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 133222

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych 


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- winda
- brak podjazdu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
- pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
- miejsce do odświeżenia się


Inne czynniki, w tym niebezpieczne: 
- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • koordynuje proces realizacji szkoleń z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych pracowników oraz bada efektywność szkoleń
 • opracowuje oraz koordynuje realizację rocznego planu szkoleń pracowników odpowiadającego potrzebom urzędu
 • koordynuje realizację wniosków pracowników ubiegających się o pozwolenie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu umożliwienia zakupu usług i dostaw związanych z realizacją szkoleń pracowników
 • koordynuje proces zarządzania wiedzą w urzędzie
 • organizuje praktyki studenckie i zawodowe
 • sporządza pisma, opinie i inne dokumenty w zakresie realizacji powierzonych obowiązków
 • sporządza sprawozdania oraz prowadzi statystykę w zakresie realizacji powierzonych obowiązków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze: HR - zasoby ludzkie
 • Znajomość przepisów prawa pracy w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących organizacji praktyk studenckich i zawodowych w zakresie wykonywanych zadań
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, systemy zarządzania jakością standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Wiedza w zakresie zarządzanie projektami w administracji publicznej
 • Wiedza w zakresie systemu zarządzania jakością
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętość obsługi programu kadrowego
APLIKUJ TERAZ