Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 130345

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


  • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze;
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju
  prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych
  dla osób niepełnosprawnych
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań

 • Współpracuje z Kierownikami Projektów zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach programów rządowych, Inżynierem Kontraktu i Inspektorem Nadzoru w zakresie bieżącej realizacji harmonogramu robót oraz sprawuje techniczny nadzór z ramienia Zamawiającego na realizowanych w ramach inwestycji obiektach inżynierskich w celu zapewnienia realizacji inwestycji zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: • Ustalenia zakresu badań, ekspertyz i technologii planowanych obiektów inżynierskich, • Opiniowania dokumentacji technicznych wykonywanych przez wykonawcę i Nadzór Autorski, • Uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, • Prowadzenia kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych w celu właściwej i terminowej realizacji inwestycji
 • We współpracy z właściwym Kierownikiem Projektu wykonuje prawa i obowiązki Zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktów oraz egzekwuje od Wykonawców robót zobowiązania wynikające z zawartych umów w celu właściwej i terminowej realizacji inwestycji
 • We współpracy z właściwym Kierownikiem Projektu weryfikuje i opiniuje dokumenty kontraktowe mające wpływ na termin i wartość realizowanych obiektów Inżynierskich w celu właściwej pod względem terminowości, wartości i jakości rozliczenia zadania
 • Bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich, sprawdza kompletność i poprawność dokumentacji wykonawczej oraz operatów kolaudacyjnych w celu wyegzekwowania właściwej jakości robót, ich zgodności z warunkami kontraktu oraz rozliczenia środków przeznaczonych na realizację robót i przyjęcia wykonanych robót
 • Monitoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali, prowadzi archiwizację dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi w zakresie zrealizowanych zadań w celu wyeliminowania lub uniknięcia w 2 przyszłości błędów i nieprawidłowości w realizowanych obiektach
 • We współpracy z właściwym Kierownikiem Projektu monitoruje, opiniuje i analizuje roszczenia i zagrożenia występujące na kontraktach w celu właściwej, terminowej realizacji oraz rozliczenia inwestycji, w tym inwestycji związanych z realizacją programów rządowych
 • Konsultuje i opiniuje proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót w celu właściwej pod względem terminowości, wartości i jakości wykonania zadania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie mostowe lub drogowo - mostowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania lub realizacji zadań związanych z budową,
przebudową obiektów inżynierskich
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów z zakresu budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, znajomość przepisów Prawo budowlane
 • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office w szczególności Excel i Word
 • Kompetencje: duży stopień samodzielności i inicjatywy, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej lub drogowej. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa język angielski w stopniu komunikatywnym
 • Podstawowa znajomość przepisów FIDIC
 • Doświadczenie przy zadaniach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Umiejętność obsługi oprogramowania typu CAD
 • Język angielski w stopniu komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ