Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 130067

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • weryfikuje, analizuje i nadzoruje terminy wynikające z dokumentacji środowiskowej, w tym z decyzji środowiskowych; pozyskuje z ogólnodostępnych baz dane o środowisku
 • weryfikuje, analizuje i nadzoruje terminy wynikające ze sprawozdań/raportów ze zleconych monitoringów przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu inwestycji oraz przestrzega terminów wynikających z zawartych umów
 • koordynuje sprawy związane z odbiorami zleconych usług, w szczególności wymagające przeprowadzenia procedury odbiorowej w terenie
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie przygotowywania postępowań o zamówienia publiczne (do i powyżej 130 tys. zł) na opracowanie dokumentacji środowiskowej
 • wykonuje inne zadania powierzone przez przełożonego, wynikające ze specyfiki pracy Wydziału Oddziaływania Inwestycji na Środowisko

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze: inżynieria środowiska lub budownictwo
 • Znajomość procesu inwestycyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność komuniakacji
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B1 wg ESOKJ)
APLIKUJ TERAZ