Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista w zakresie psychologii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów

Gdański Urząd Pracy
Specjalista w zakresie psychologii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/7996
OBOWIĄZKI:
Wykonywanie badań i opinii, wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem mediacji, przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzeniem poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin, współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskany tytuł zawodowy magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadanie co najmniej 3- letniego stażu pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo odbyta 3- letnia praktyka kliniczna. Pełna zdolność do czynności prawnych, posiadanie przez kandydata obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwa innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje kandydatowi prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach. Nieposzlakowana opinia, brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Stan zdrowia kandydata musi pozwalać na zatrudnienie na stanowisku sądowego specjalisty.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

4 900 - 6 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy