Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista ds. Zasobów Ludzkich

Dołącz do zespołu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, jednego z największych szpitali w Polsce, pracodawcy stabilnego i nowoczesnego, stawiającego na rozwój, inwestycje, nowe technologie i wysoką jakość świadczeń, inwestującego w kapitał ludzki: szkolenia, podnoszenie kwalifikacji powiązane z awansem, gwarantującego stabilne zatrudnienie i  możliwość rozwoju zawodowego.

Specjalista ds. Zasobów Ludzkich
Miejsce pracy: Gdańsk
Region: pomorskie
Nr ref.: ZZL/OP/102/2021

Zadaniami osoby zatrudnionej na stanowisku będzie m. in.:

 • planowanie, organizacja i obsługa szkoleń w tym m.in. przygotowywanie planu i budżetu szkoleń, pozyskiwanie i zakup usług szkoleniowych, przygotowywanie i ewidencjonowanie wniosków zamówień publicznych,
 • realizacja procesów selekcji i rekrutacji (przygotowywanie ogłoszeń, administrowanie danymi dotyczącymi ofert pracy na stronach internetowych, współpraca z lokalnymi urzędami i organizacjami, biurami karier, przygotowywanie i udział w wydarzeniach rekrutacyjnych),
 • wsparcie w organizacji programów stażowych i praktyk, w tym m.in. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,
 • pomoc w planowaniu, organizowaniu i obsłudze ocen kompetencji,
 • udział w opracowaniu i wdrażaniu programów onboardingowych,
 • przygotowywanie ankiet i przeprowadzanie badania satysfakcji zawodowej personelu,
 • wsparcie w inicjowaniu oraz wdrażaniu projektów HR w odpowiedzi na potrzeby firmy i oczekiwania pracowników,
 • pomoc w projektowaniu interwencyjnych działań edukacyjnych i wspierających wydarzeń edukacyjnych,
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków na szkolenia i działania edukacyjne,
 • współpraca przy tworzeniu planu zatrudnienia,
 • tworzenie i nadzór nad procedurami z zakresu ZZL,
 • raportowanie wskaźników HR, przygotowywanie raportów z przeprowadzanych ankiet/badań/zadań,
 • ścisła współpraca z Z-cą DN. Ds. Personalnym oraz Dział Spraw Pracowniczych
Poszukujemy osób które spełniają poniższe wymagania:
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Kadry i Płace, Zarządzanie Placówkami Ochrony Zdrowia),
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze ZZL,
 • znajomość języka angielskiego (obsługa anglojęzycznych praktykantów/stażystów, przygotowywanie dokumentacji w języku angielskim),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość prawa pracy i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w odniesieniu do działań w obszarze ZZL,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, w tym zadań z dużą liczbą dokumentów,
 • nastawienie na ścisłą współpracę w zespole i realizację wspólnych celów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, dbałość o szczegóły, terminowość.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – pełen etat,
 • praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00 (wymiar etatu 7h35),
 • terminowe wynagrodzenie,
 • ciekawą pracę w jednym z  największych szpitali w Polsce,
 • benefity: dodatek za wysługę lat, Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą", kasa zapomogowo-pożyczkowa, możliwość zakupu kart sportowych,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach.
W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli zgody o przedmiotowej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640 moich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)”.

Realizując obowiązek informacyjny Administratora Danych, o którym mowa w unijnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, dalej RODO), uprzejmie informujemy, iż:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640 (dalej jako UCK).
 2. UCK powołało Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@uck.gda.pl..
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez UCK we wskazanych poniżej celach:
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i dokonania wyboru kandydatów do zawarcia umowy o pracę; w takiej sytuacji Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na UCK zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy w związku z wyborem kandydata do zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; w takiej sytuacji Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; podanie przez Ciebie danych osobowych – w zakresie wynikającym z przepisów prawa – jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Kodeks Pracy, przepisów szczególnych i aktów wykonawczych do Kodeksu. Niepodanie tych danych skutkuje niemożnością przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Twoim udziałem. Podanie danych osobowych – w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa (np. numeru telefonu lub adresu e-mail) jest dobrowolne (na podstawie dobrowolnie, świadomie i swobodnie wyrażonej przez Ciebie zgody). Ich niepodanie nie wpływa na możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Twoim udziałem (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia), ale ich podanie umożliwi nam – np. w przypadku numeru telefonu lub adresu email – skontaktowanie się z Tobą za ich pośrednictwem. Masz również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem,
  • w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, jakim jest ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych; w takiej sytuacji Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom współpracującym z UCK w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym UCK w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług:
   • teleinformatycznych,
   • księgowych,
   • prawnych, doradczych oraz wspierających UCK w dochodzeniu należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
   • kurierskich i pocztowych,
   • archiwizacyjnych,
   • związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,
  • osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • osobom i/lub podmiotom przez Ciebie upoważnionym,
  • organowi założycielskiemu UCK (Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu) w związku ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad UCK.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania Twoich danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. Prawa, o których mowa powyżej, nie mają charakteru bezwzględnego i podlegają określonym prawem ograniczeniom, co może w pewnych sytuacjach skutkować odmową spełnienia zgłoszonego żądania.
 8. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
 9. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
APLIKUJ TERAZ