Praca w Gdańsku i okolicach: Specjalista do spraw inwestycji i rozwoju

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
Specjalista do spraw inwestycji i rozwoju
Miejsce pracy: Nowy Dwór Gdański
Numer: StPr/20/1004
OBOWIĄZKI:
Główny zakres obowiązków:Planowanie budowy, rozbudowy, modernizacji i remontów urządzeń technicznych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,Likwidacja niezdatnych do użytkowania urządzeń technicznych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,Opracowywanie koncepcji i zlecanie wykonania dokumentacji technicznej na budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń technicznych,Inicjowanie i przeprowadzanie procedury przetargowej zgodnie z obowiązującymi w Spółce przepisami (regulaminami),Sprawowanie nadzoru i kontroli technicznej nad realizacją inwestycji i remontów,Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozliczania prowadzonych inwestycji,Zlecanie przeprowadzenia wycen robót,Uzgadnianie dokumentacji projektowej,Pozyskiwanie tytułów prawnych do gruntów, na których ułożone są urządzenia przesyłowe,Przygotowywanie umów dotyczących wykupu wybudowanych przez osoby trzecie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,Wydawanie warunków technicznych (w zastępstwie),Rozliczanie robót wewnętrznych i zewnętrznych,Uczestniczenie w odbiorze technicznym robót,Koordynacja działań w zakresie realizowania obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarki odpadami (BDO),Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. SANEPID, PINB, WIOŚ, WFOŚ, Urząd Marszałkowski, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin),Przygotowywanie pism, umów, analiz i statystyk wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska,Wprowadzanie danych do systemu GIS,Współpraca z obsługa prawną Spółki w zakresie prowadzonych spraw,Dbanie o dobry wizerunek firmy.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Od Kandydatów oczekujemy:Minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku,Braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych,Wykształcenia wyższego technicznego preferowany kierunek: inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska lub pokrewne,Znajomości ustaw Prawo Budowlane, Prawo ochrony środowiska, Prawo zamówień publicznych, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (wraz z aktami wykonawczymi) oraz innych aktów prawnych niezbędnych przy realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem,Znajomości procesu inwestycyjnego oraz realizacji robót budowlanych,Umiejętności formułowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych,Znajomości obsługi komputera bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, programów kosztorysowych, ogólnej znajomości programu AUTOCAD, umiejętności korzystania przy codziennej pracy z internetu,Umiejętności korzystania z systemu GIS,Umiejętności analizy projektów, map projektowych i dokumentacji technicznej,Umiejętności sporządzania harmonogramów prac,Umiejętności analizy kosztorysów,Znajomości zagadnień i procedur związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków z Unii Europejskiej,Prawa jazdy kategorii B,Mobilności,Umiejętności rozwiązywania problemów,Zdolności analitycznych i planistycznych,Inicjatywy,Dynamizmu,Umiejętności pracy w zespole,Otwartości na zmiany, poszukiwanie nowych rozwiązań,Wysokiej kultury osobistej,Samodzielności.Mile widziane:Uprawnienia budowlane (bez ograniczeń),Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.Naszym pracownikom oferujemy:Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,Stałe wynagrodzenie z systemem premiowania,Możliwość rozwoju zawodowego,Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,Korzystanie z pakietu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,Unormowany 8 godzinny czas pracy (poniedziałek piątek). INNE: POUCZENIEPragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 A , 82-100 Nowy Dwór Gdański.Ponadto, informujemy, że:Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista do spraw inwestycji i rozwoju w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Miejsce pracy:

Nowy Dwór Gdański


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 500 - 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim