Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 85385

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w magazynie archiwum zakładowego

 • wysiłek fizyczny przy zadaniach dot. magazynu archiwum zakładowego

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz innych urządzeń biurowych

 • raca wykonywana pod presją czasu, w stresie i wielozadaniowa


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych z windą , podjazdem i toaletą dla tych osób

 • stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami BHP

 • zagrożenia określono w ocenie ryzyka zawodowego

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy powierzone przez Dyrektora w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika Urzędu, w szczególności w sprawach: obsługi kadrowej, eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, magazynu archiwum zakładowego Izby oraz gospodarowania mieniem
 • Prowadzi obsługę kancelaryjną Urzędu Skarbowego, w tym przyjmowanie i ewidencjonowanie składanych dokumentów
 • Organizuje obieg informacji i dokumentacji w Urzędzie Skarbowym
 • Prowadzi sekretariat Naczelnika Urzędu oraz jego Zastępców
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu Naczelnika Urzędu, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości innej komórki organizacyjnej
 • Prowadzi sprawy dotyczące decyzji, wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez Naczelnika Urzędu w zakresie realizacji zadań określonych w art. 28 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz w przepisach odrębnych
 • Rozpatruje przekazane do załatwienia skargi na pracowników obsługujących Naczelnika Urzędu oraz wnioski i petycję

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa materialnego i pozamaterialnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ