Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 84572

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w siedzibie urzędu z Klientem zewnętrznym

 • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy komputerze


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie posiada windy

 • budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę   

Zakres zadań

 • Prowadzi sekretariat naczelnika urzędu oraz jego zastępców
 • Prowadzi sprawy powierzone przez dyrektora izby w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę naczelnika urzędu, w szczególności w sprawach: obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej, składnicy akt lub archiwum
 • Prowadzi sprawy związane z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu naczelnika urzędu, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości innej komórki organizacyjnej
 • Prowadzi sprawy dotyczące decyzji, wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez naczelnika urzędu w zakresie realizacji zadań określonych w art. 28 ustawy o KAS oraz w przepisach odrębnych
 • Rozpatruje przekazane do załatwienia skargi na pracowników obsługujących naczelnika urzędu oraz wnioski i petycję w celu zapewnienia prawidłowej
 • Koordynuje udzielanie informacji publicznej, prowadzi działalność analityczną, prognostyczną z zakresu funkcjonowania urzędu, prowadzi sprawozdawczość oraz sygnalizuje przypadki nieskuteczności lub niespójności przepisów prawnych
 • Prowadzi obsługę kancelaryjną urzędu, w tym przyjmowanie i ewidencjonowanie składanych dokumentów
 • Organizuje obieg informacji i dokumentacji w urzędzie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa materialnego i pozamaterialnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ