Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 83243

Warunki pracy


 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca biurowa
- praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych
- praca w zespole pod presją czasu
- czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej. • miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- trzykondygnacyjny budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada windę.

Zakres zadań

 • Inicjuje i bierze udział w postępowaniach: - wieczystoksięgowym, w tym występuje o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich, - upadłościowym i naprawczym, w tym występuje z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, - dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, - o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • Prowadzi sprawy w szczególności w zakresie: - ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa,- orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń zabezpieczenia,- przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych,- nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności,- wstrzymania wykonania decyzji,- odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
 • Wykonuje zadania wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji
 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmuje działania informacyjne i dyscyplinujące, wystawia i doręcza upomnienia, a także wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne
 • Sporządza wnioski o udzielenie informacji i powiadamia za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego do państw członkowskich i trzecich na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 • Dokonuje wpisu zastawu skarbowego oraz prowadzi Rejestr Zastawów Skarbowych; Składa wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym; Poszukuje majątku zobowiązanych
 • Koroduje oceny i analizy ryzyka dotyczące braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia; Prowadzi ewidencje wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
 • Podejmuje inne działania służące zabezpieczaniu i wykonaniu zobowiązań podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych; Orzeka w zakresie kar porządkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i aktów wykonawczych
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ