Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 83121

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w siedzibie urzędu i sporadycznie w terenie;

 • praca administracyjno- biurowa wykonywana w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym.miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;

 • wymuszona pozycja ciała;

 • naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach;

 • brak windy w budynku (3-piętrowych), brak podjazdów wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zakres zadań

 • Planowanie zakupów oraz prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych, zapotrzebowanie, gromadzenie, rozdział materiałów promocyjnych. sprawowanie nadzoru nad akcją rekrutacyjną do wojskowych szkół zawodowych, utrzymywanie współpracy w tym zakresie z właściwymi organami wojskowymi, uczelniami wojskowymi i organami szczebla wojewódzkiego oraz przygotowywanie okresowych meldunków i sprawozdań w tym zakresie.
 • Uzgadnianie z podmiotami cywilnymi możliwości prowadzenia akcji promocyjnych na terenie województwa w zakresie ochotniczych form pełnienia służby wojskowej.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie akcji promocyjnych związanych z naborem do służby przygotowawczej, NSR, terytorialnej służby wojskowej i Legii Akademickiej.
 • Utrzymanie ścisłej współpracy z władzami oświatowymi oraz poradniami zawodowymi w zakresie rekrutacji młodzieży do służby zawodowej, szkół i uczelni wojskowych.
 • Sporządzanie zbiorczych planów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedsięwzięć promocyjnych w WSzW i podległych WKU.
 • Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej na potrzeby szkolnictwa wojskowego, ochotniczych form służby wojskowej z wykorzystaniem mediów elektronicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub instytucji wojskowej
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • umiejętności: współpracy w zespole, organizacji pracy własnej, komunikatywność, umiejętność pracy w warunkach stresu;
 • umiejętność pracy w zakresie pakietu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa specjalistycznych programów SI Spirala-ZINT i SEW online;
 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” wydane przez SKW lub ABW lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
APLIKUJ TERAZ