Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 79285

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie urzędu z klientem zewnętrznym

 • praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • budynek nie posiada windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Inicjuje i bierze udział w postępowaniach: - wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich, - upadłościowym i naprawczym, likwidacyjnym i restrukturyzacyjnym, w tym występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, - dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, - o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli.
 • Prowadzi sprawy w szczególności w zakresie: - ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w tym ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających państwom członkowskim i państwom trzecim, - orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń zabezpieczenia, - przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wy-gaśnięciem zobowiązań podatkowych, - nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, - wstrzymania wykonania decyzji, - odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe. - udzielania ulg w spłacie kary grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego
 • Wykonuje zadania wierzyciela w ramach postepowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji. Rozpatruje zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej. Rozpatruje sprzeciw małżonka zobowiązanego w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym i sprzeciw podmiotu będącego w dniu zajęcia właścicielem rzeczy lub posiadaczem prawa majątkowego obciążonego zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową.
 • Wykonuje czynności poprzedzających wszczęcie postepowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, a także wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych
 • Występuje i realizuje wnioski o udzielenie informacji oraz powiadomienie zgodnie z przepisami ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 • Prowadzi sprawy dotyczące zastawów skarbowych; Składa wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym; Prowadzi ewidencje wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych. Przekazuje dane do Rejestru Należności Publicznoprawnych
 • Koordynuje oceny i analizy ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia. Poszukuje majątku zobowiązanych.
 • Podejmuje inne działania służące zabezpieczaniu i wykonaniu zobowiązań podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych; Orzeka w zakresie kar porządkowych. Odracza terminy prawa podatkowego m.in. na podstawie art. 48 Ordynacji Podatkowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Znajomość przepisów ustawy o postepowaniu egzekucyjnym i aktów wykonawczych
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ