Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 74051

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca administracyjno-biurowa,                                                                       - oświetlenie naturalne i sztuczne,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,                            - obsługa klienta zewnętrznego,


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek urzędu wyposażony w windę,
- toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnyc


 


 

Zakres zadań

 • Inicjuje i bierze udział w postępowaniach: - wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich, - upadłościowym i naprawczym, w tym występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, - dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, - o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli w celu zarządzania zaległościami.
 • Prowadzi sprawy w szczególności w zakresie: - ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, - orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń zabezpieczenia, - przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych, - nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, - wstrzymania wykonania decyzji, - odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe
 • Wykonuje zadania wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji
 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, a także wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych
 • Sporządza wnioski o udzielenie informacji i powiadamia za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego do państw członkowskich i trzecich na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
 • Dokonuje wpisu zastawu skarbowego oraz prowadzi Rejestr Zastawów Skarbowych, składa wnioski o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym; poszukuje majątku zobowiązanych
 • Koordynuje oceny i analizy ryzyka dotyczące braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia, prowadzi ewidencję wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
 • Podejmuje inne działania służące zabezpieczaniu i wykonaniu zobowiązań podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych oraz orzeka w zakresie kar porządkowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i aktów wykonawczych
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ