Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 73915

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa, z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych, praca w zespole pod presją czasu, czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - trzykondygnacyjny budynek urzędu jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynek posiada windę.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania podatkowe, w tym w sprawach: określania wysokości przychodu/dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy; ustalania zobowązań podatkowych; orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców,następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zaobowiązania podatkowe
 • wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku
 • orzeka w zakresie kar porządkowych
 • ustala wysokość kosztów postępowania
 • orzeka w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazywanie środków zgromadzonych na rachunku VAT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ