Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 135430

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca jednozmianowa
 • administracyjno-biurowa,
 • z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych,
 • przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • w budynku znajduje się winda
 • w budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami
 • więcej informacji o dostępności: raport dostępności

 

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad urzędami skarbowymi w zakresie prawidłowości i efektywności poboru należności pieniężnych i zmniejszania zaległości w szczególności poprzez przygotowywanie sprawozdań, zestawień, analiz oraz wytycznych i rekomendacji dotyczących działalności podległych urzędów
 • Sprawuje nadzór pozainstancyjny nad egzekucja administracyjną należności pieniężnych oraz wykonywaniem orzeczeń o przepadku rzeczy na rzecz Skarbu Państwa, likwidacji niepodjętych depozytów oraz innych orzeczeń
 • Orzeka w sprawach z zakresu rachunkowości, w tym dotyczących zaliczania wpłat, nadpłat, zwrotów podatków na poczet należności podatkowych w szczególności poprzez opracowywanie projektów: - postanowień, decyzji i innych pism w postępowaniach odwoławczych (zażaleniowych), pierwszoinstancyjnych, w trybach nadzwyczajnych, - odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na pisma procesowe, - pisemnych stanowisk zawierających merytoryczną ocenę otrzymanych orzeczeń sądów administracyjnych
 • Sprawuje nadzór nad działalnością: - komórki likwidacji towarów urzędu celno-skarbowego w zakresie prowadzenia magazynu likwidacyjnego; - komórki wsparcia urzędu celno-skarbowego w zakresie prowadzenia depozytu urzędu celno-skarbowego w odniesieniu do towarów tam przechowywanych niewymagających uregulowania sytuacji celnej i podejmowania czynności wynikających z przepisów prawa celnego - kasami gotówkowymi w urzędzie celno-skarbowym
 • Sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez komórki rachunkowości w urzędach skarbowych
 • Sprawuje nadzór: - przyjmowaniem, ewidencjonowaniem, weryfikacją pod względem formalnym dokumentów podlegających księgowaniu, w szczególności deklaracji podatkowych, wniosków, informacji, w tym w postaci elektronicznej, - wprowadzaniem do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów podlegających księgowaniu, - przetwarzaniem danych podlegających księgowaniu przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Rozpatruje środki zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie, zażalenia na przewlekłe prowadzenie postępowania oraz spory kompetencyjne dotyczące właściwości naczelników urzędów w sprawach wierzycielskich, egzekucyjnych i rachunkowości podatkowej
 • Współpracuje przy prowadzeniu szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad dla podległych urzędów oraz opracowuje moduły szkoleniowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego w szczególności ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i aktów wykonawczych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Łatwość komunikacji
 • Znajomość obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad księgowości i rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustawy prawo upadłościowe oraz ustawy prawo restrukturyzacyjne
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Zaawansowana znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego
APLIKUJ TERAZ