Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 135651

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • w budynku znajduje się winda
 • w budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami
 • więcej informacji o dostępności: raport dostępności

 

Zakres zadań

 • Planuje, przygotowuje i przeprowadza kontrole na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej w urzędach skarbowych, urzędzie celno-skarbowym i kontroli wewnętrznej oraz sporządza dokumentację pokontrolną
 • Sporządza plany kontroli prowadzanych przez komórkę
 • Sprawuje nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych po kontrolach przeprowadzonych w urzędach skarbowych i urzędzie celno-skarbowym, przekazuje innym komórkom organizacyjnym Izby materiałów z przeprowadzonych kontroli do wykorzystania w celu m.in. sprawowania nadzoru, analizuje informacje zewnętrzne oraz wewnętrzne, sygnalizujące kształtowanie się niepożądanego stanu faktycznego lub niezadowalającego stopnia realizacji zadań w Izbie, urzędach skarbowych i urzędzie celno-skarbowym, proponuje usprawnienia, kieruje informacje, wnioski, wystąpienia pokontrolne oraz zalecenia i wytyczne, stanowiące wynik przeprowadzonych analiz informacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz postępowań wyjaśniających i kontrolnych
 • Koordynuje organizację kontroli prowadzonych w Izbie, urzędach skarbowych i urzędzie celno-skarbowym przez zewnętrzne organy kontrolne oraz monitoruje realizację przez komórki organizacyjne wnioski i zalecenia pokontrolne
 • Monitoruje i analizuje zjawiska niepożądane, w szczególności sprzyjające korupcji, podejmuje działania wyjaśniające w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia zachowań korupcyjnych w Izbie i podległych urzędach, sporządza okresowe analizy przyczyn i skali zagrożenia przestępczością korupcyjną oraz inicjuje na tej podstawie działania organizacyjne, współdziałanie z właściwymi organami w zakresie ujawnienia w Izbie i podległych urzędach przestępstw korupcyjnych
 • Rozpatruje i załatwia skargi i wnioski dotyczące działania naczelników urzędów skarbowych i urzędu celno-skarbowego w województwie pomorskim oraz przekazywanie skarg i wniosków zgodnie z właściwością

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ