Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 129706

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa, siedząca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego czasu pracy i innych urządzeń biurowych
 • praca wymagająca częstego kontaktu z audytowanymi poza siedzibą urzędu na terenie całego województwa pomorskiego
 • praca wykonywana samodzielnie lub w zespole pod presją czasu
 • czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Gdańsk, ul. Żaglowa 2 • stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami bhp
 • brak windy w budynku
 • budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • Wykonuje audyty systemu zarządzania i kontroli w instytucjach systemu wdrażania, z wyłączeniem instytucji zarządzających lub instytucji pełniących taką rolę, w krajowych programach operacyjnych, w tym programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskim Mechanizmie Finansowym na lata 2014 – 2021, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, programie Erasmus +, Europejskim Korpusie Solidarności oraz innych krajowych programach operacyjnych
 • Wykonuje audyty operacji w krajowych programach operacyjnych, w tym w: programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskim Mechanizmie Finansowym na lata 2014-2021, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, programie Erasmus +, Europejskim Korpusie Solidarności oraz innych krajowych programach operacyjnych
 • Wykonuje audyty systemu zarządzania i kontroli oraz audytu operacji w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Wykonuje audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie audytu operacji, w szczególności poprzez: - realizację testów wiarygodności, w tym z uwzględnieniem badania dwufunkcyjnego, - realizację kontroli towarzyszących
 • Realizuje zadania w ramach wykonywania funkcji specjalnej jednostki Wspólnej Polityki Rolnej, w tym prowadzenia kontroli transakcji oraz sprawowanie nadzoru nad kontrolami transakcji wykonywanymi przez inne służby lub organy kontrolne
 • Przeprowadza nieplanowane audyty i kontrole w zakresie wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz innych programów i funduszów
 • Opracowuje projekty sprawozdań audytowych, w tym wstępnych sprawozdań z audytu systemu zarządzania i kontroli oraz wstępnych rocznych sprawozdań z kontroli we współpracy z Departamentem Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów
 • Sporządza protokoły oraz podsumowania ustaleń i wystąpień do jednostek podlegających badaniom w konsultacji z Departamentem Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Znajomość przepisów prawa unijnego i krajowego, dotyczących funduszy strukturalnych oraz pomocy finansowej Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości i prawa zamówień publicznych
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ