Praca w Gdańsku i okolicach: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 129557

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno - biurowa
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • brak windy w budynku
 • brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami

Zakres zadań

 • Orzeka w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług, zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie właściwości komórki, orzeka w zakresie kas rejestrujących, orzeka w zakresie przedłużania terminu zwrotu podatku od towarów i usług
 • Ustala i udziela dotacje przedmiotowe dla przedsiębiorców, analizuje prawidłowości ich wykorzystywania w zakresie określonym przez Ministra oraz orzeka w zakresie określania zwrotu do budżetu państwa kwot nienależnie pobranych dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych
 • Rozpatruje spory kompetencyjne dotyczące właściwości naczelnika urzędu skarbowego w sprawach będących we właściwości komórki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ