Praca w Gdańsku i okolicach: Referent prawno-administracyjny

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 133317

Warunki pracy


 • Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00
 • Praca w siedzibie urzędu
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Zagrożenie korupcją
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • Bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne, w tym samodzielnie prowadzi rozprawy administracyjne, oględziny w terenie, przesłuchuje osoby będące uczestnikami postępowania. Prowadzi sprawy związane ze wszczętą procedurą egzekucji pieniężnych, w tym wydaje polecenia i decyzje w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Przygotowuje pisma do organów egzekucyjnych, składa środki zaskarżenia do Dyrektora Izby Administarcji Skarbowej oraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Rozpoznaje zarzuty wniesione do prowadzonego postępowania administracyjnego. Składa wnioski do sądu w sprawie wyjawienia majątku dłużnika, pisma i wnioski w zakresie postępowań spadkowych, wnioski o ustanowienie kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu, wnioski o wpisanie hipoteki przymusowej.
 • Przygotowuje projekty aktów prawa wewnętrzenego, opinuje projekty aktów prawnych powszechnie obowiązujących, które wpłynęły do Inspektoratu. Składa coroczne sprawozdania ze stanu egzekucji do Wydziału Budżetu.
 • Przygotowuje wnioski do organów ścigania, w szczególności zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wniosków o ukaranie na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonych przez Wydział Inspekcji oraz współpracyuje z organami ścigania i CBA w celu walki z szarą strefą w zakresie ochrony środowiska. Rozpoznaje wnioski w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiazań. Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie odpowiedzialności osób trzecich na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa.
 • Weryfikuje protokoły z kontroli prowadzonych prze Wydział Inspekcji.
 • Udziela porad prawnych, informacji i wyjaśnień o zakresie stosowania prawa oraz sporządza projekty opinii prawnych.
 • Prowadzi kontrole wewnętrzne w Inspektoracie w zakresie określonym w planach kontroli, zatwierdzonych przez PWIOŚ oraz prowadzi kontrole doraźne zlecone przez kierownictwo.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca związana z obsługą prawną lub stosowaniem prawa przez podmioty publiczne
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: z zakresu ochrony środowiska (kursy, szkolenia, studia podyplomowe)
 • Znajomość Języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność i asertywność
 • Terminowość i samodyscyplina przy realizacji powierzonych zadań
APLIKUJ TERAZ