Praca w Gdańsku i okolicach: Radca prawny

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138424

Warunki pracy


 • praca przy komputerze, wymagająca wysiłku statycznego,
 • zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • udziela opinii i porad prawnych, w tym opiniuje pod względem prawnym projekty decyzji, postanowień oraz innych dokumentów wydawanych przez Dyrektora Urzędu, w celu zapewnienia prawidłowości prowadzonych w Urzędzie postępowań administracyjnych,
 • wykonuje czynności związane z kierowaniem do sądów wniosków o ukaranie obwinionych za wykroczenia popełnione w związku z nieprawidłowościami w ruchu zakładu górniczego, w szczególności przygotowuje projekty wniosków o ukaranie,
 • współpracuje z pracownikami prowadzącymi postępowania administracyjne w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej w związku z wykonywaniem działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych, w szczególności przygotowuje projekty decyzji, względnie propozycje innych rozstrzygnięć,
 • wykonuje czynności związane z postępowaniami w sprawie stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu do wykonywania czynności w ruchu zakładów górniczych i zakładów, w szczególności weryfikuje spełnianie przez kandydatów wymogów formalno-prawnych niezbędnych do dopuszczenia do egzaminu,
 • współuczestniczy w badaniach powypadkowych oraz w opracowywaniu orzeczeń powypadkowych celem ustalenia stanu faktycznego, osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz naruszonych przepisów,
 • udziela opinii i porad prawnych oraz przygotowuje projekty pism i innych dokumentów związanych z naborem i zatrudnieniem pracowników Urzędu w służbie cywilnej,
 • przygotowuje stanowiska w sprawach odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydawane przez Dyrektora Urzędu,
 • na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentuje Dyrektora Urzędu i pełni zastępstwo procesowe w sprawach przed sądami, urzędami i instytucjami,
 • opracowuje propozycje szkoleń i prowadzi szkolenia z zakresu prawa dla pracowników Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy obsłudze prawnej
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego
 • Wiedza z zakresu ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność
 • Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym korzystania z serwisu informacji prawnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe