Praca w Gdańsku i okolicach: Psycholog

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 82950

Warunki pracy

- komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, - krajowe wyjazdy służbowe - szkolenia oraz odprawy służbowe, - praca w terenie, -nietypowe godziny pracy - pełnienie dyżurów poza godzinami pracy oraz w dni wolne;

Zakres zadań

 • sprawowanie opieki psychologicznej poprzez m.in. udzielanie pomocy psychologicznej i/lub prowadzenie psychoterapii w celu utrzymywania zdolności funkcjonariuszy do służby/pracowników do pracy;
 • wykonywanie interwencji psychologicznych w przypadkach zdarzeń traumatycznych, zachowań nałogowych, zespołu presuicydalnego i żałoby w celu utrzymywania zdolności funkcjonariuszy do służby/pracowników do pracy;
 • opieka psychologiczna nad funkcjonariuszami i pracownikami Policji w podległych jednostkach w celu zapewnienia ciągłego dostępu do usług psychologicznych;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego w obszarze profilaktyki zaburzeń psychicznych, umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem policjantów i pracowników Policji;
 • udzielanie konsultacji psychologicznych dla przełożonych;
 • prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego;
 • inicjowanie i współprowadzenie badań naukowych w zakresie postaw, motywacji funkcjonariuszy i pracowników Policji;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe mgr psychologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie psychologa,
 • asertywność, komunikacja interpersonalna,
 • umiejętność argumentowania i przekonywania, rozwiązywanie konfliktów w zespołach;
 • samodzielność i kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie psychoterapii;
 • prowadzenie psychoterapii oraz interwencji kryzysowej;
APLIKUJ TERAZ