Praca w Gdańsku i okolicach: Psycholog

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138090

Warunki pracy

- komputer, bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, - krajowe wyjazdy służbowe - szkolenia oraz odprawy służbowe, praca w terenie, - nietypowe godziny pracy (pełnienie dyżurów poza godzinami pracy i w dni wolne)

Zakres zadań

 • sprawowanie opieki psychologicznej poprzez m.in. udzielanie pomocy psychologicznej i/lub prowadzenie psychoterapii w celu utrzymania zdolności funkcjonariuszy do służby/pracowników do pracy;
 • wykonywanie interwencji psychologicznych w przypadkach zdarzeń traumatycznych , zachowań nałogowych, zespołu presuicydalnego i żałoby w celu utrzymywania zdolności funkcjonariuszy do służby/pracowników do pracy;
 • opieka psychologiczna nad funkcjonariuszami i pracownikami Policji w podległych jednostkach w celu zapewnienia ciągłego dostępu do usług psychologicznych;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego w obszarze profilaktyki zaburzeń psychicznych, umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem Policjantów i pracowników Policji w celu ochrony zdrowia psychicznego i zwiększenia umiejętności interpersonalnych Policjantów;
 • udzielanie konsultacji psychologicznych dla przełożonych w celu pomocy i dostarczenia informacji pomocnych przy właściwej reakcji i ocenie zaistniałych sytuacji;
 • prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego poprzez realizację pogramów profilaktyki stresu zawodowego, zachowań nałogowych oraz syndromu presuicydalnego;
 • inicjowanie i współprowadzenie badań naukowych w zakresie postaw oraz motywacji funkcjonariuszy i pracowników Policji;
 • sporządzanie analizy dot. nastrojów pracowniczych Policjantów i pracowników cywilnych oraz proponowanie wniosków w tym zakresie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe mgr psychologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie psychologa
 • asertywność, komunikacja interpersonalna,
 • umiejętność argumentowania i przekonywania,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespołach, motywowanie pracowników,
 • umiejętność negocjacji, samodzielność i kreatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie psychoterapii
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,