Praca w Gdańsku i okolicach: Psycholog

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138456

Warunki pracy

GODZINY PRACY: praca na 0,5 etatu (naprzemiennie 2 lub 3 dni w tygodniu po 8 godz., bez możliwości pracy w weekendy)Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 • pokój biurowy mieści się na 1 piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,
 • wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • zapewnia pracownikom Centrum Powiadamiania Ratunkowego wsparcie psychologiczne oraz podejmuje działania profilaktyczne
 • przygotowuje roczny plan szkoleń oraz prowadzi szkolenia podstawowe dla operatorów numerów alarmowych oraz szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów, koordynatorów-trenerów
 • bierze udział w pracach komisji egzaminacyjnej Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego
 • wspiera koordynatora, koordynatora-trenera i kierownika centrum oraz jego zastępcę w zakresie organizacji pracy operatorów numerów alarmowych
 • bierze udział w procesach rekrutacyjnych na stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • sporządza ocenę kompetencji koordynatorów i koordynatorów-trenerów
 • analizuje rozmowy operatorów numerów alarmowych
 • bierze udział w upowszechnianiu wiedzy na temat numerów alarmowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe psychologiczne (dyplom magistra psychologii)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie związanym z interwencjami kryzysowymi w rozumieniu art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w zakresie związanym z interwencjami kryzysowymi świadczonymi w innych instytucjach, w tym Policji, Państwowej Straży Pożarnej, systemie
Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz innych podmiotach, które zatrudniają psychologów w celu świadczenia zadań z zakresu interwencji kryzysowej
 • Znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, o systemie powiadamiania ratunkowego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe