Praca w Gdańsku i okolicach: Pracownik socjalny

Gdański Urząd Pracy
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Pszczółki
Numer: StPr/20/7300
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujących,- wprowadzanie danych do systemu informacyjnego;- prowadzenia postępowania administracyjnego w prawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej;- prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we - wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku;- udzielanie szeroko rozumianej informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania problemów życiowych osób potrzebujących tego rodzaju pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;- organizowanie społeczności lokalnej.Godziny pracy: 7.30 - 15.30.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: prawo jazdy kat B


Wymagania inne:

1. Wymagania niezbędne:- Wykształcenie zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507): dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub studia wyższe na kierunku praca socjalna lub ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. Studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;- znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej;- umiejętność interpretacji przepisów prawa;- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.2. Wymagania dodatkowe:- znajomość ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;- doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego;- znajomość obsługi komputera i programów biurowych Microsoft Word, Excel, POMOST;- umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;- kultura osobista;- dobra organizacja pracy;- prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu.

Miejsce pracy:

Pszczółki


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy