Praca w Gdańsku i okolicach: Operator służby kontroli ruchu statków

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Operator służby kontroli ruchu statków
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 133014

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
- nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy),
- krajowe wyjazdy służbowe,
- zagraniczne wyjazdy służbowe,
- pernamentna obsługa klientów zewnętrznych


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- winda
- brak podjazdu
- brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych


czynniki fizyczne
- promieniowanie: elektromagnetyczne niejonizujące - strefa bezpieczna


inne czynniki, w tym niebezpieczne
- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- praca zmianowa/nocna

Zakres zadań

 • zarządza ruchem statków zmierzających do portów Zatoki Gdańskiej zgodnie z postanowieniami prawidła 10 przepisów konwencji COLREG 1972 oraz Przepisów Służby Kontroli Ruchu Statków
 • prowadzi serwis informacji nautycznej, hydrologiczno-meteorologicznej, stanu zalodzenia dla obszarów objętych systemem monitorowania z uwzględnieniem dostępnych prognoz pogody, informacji ze stacji hydrometeorologicznych
 • koordynuje proces obsługi statku, w ramach serwisu organizacji ruchu statków zmierzających do portów Zatoki Gdańskiej, przy uwzględnieniu dostępności nabrzeża, jednostek pomocniczych, usług pilotowych
 • prowadzi całodobową łączność i nasłuch na międzynarodowych częstotliwościach radiowych przeznaczonych do alarmowania i bezpieczeństwa w systemie łączności GMDSS oraz utrzymuje stałą łączność operacyjną pomiędzy Centrum Bezpieczeństwa Morskiego a MRCK
 • współpracuje z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej, Morskim Oddziałem Straży Granicznej, Centrum Operacji Morskich Marynarki Wojennej RP lub z innymi instytucjami opisanymi w „Planie udzielenia miejsca schronienia statkom potrzebującym pomocy” w przypadkach zaistnienia bądź wysokiego ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa statków, ludzi, infrastruktury, środowiska morskiego
 • wypełnia zadania przypisane Regionalnemu Punktowi Kontaktowemu
 • zarządza informacjami z zakresu wykrytych lub potencjalnych zanieczyszczeń zgłaszanych za pośrednictwem europejskiego systemu wykrywania zanieczyszczeń CleanSeaNet, przez kapitanów statków, załogi lotów patrolowych
 • bierze udział w ćwiczeniach operacyjnych z zakresu ochrony żeglugi i portów, zwalczania zanieczyszczeń, skażeń chemicznych, współdziałania z okrętami MW

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym albo wykształcenie wyższe i kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym
 • świadectwo operatora GMDSS (GOC) lub świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej
 • znajomość Nawigacyjnego Słownika Frazeologicznego IMO oraz Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej
 • znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa i monitorowania ruchu morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość systemów monitorowania ruchu morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów: AIS, SAT-AIS, LRIT
 • podstawowa znajomość Regulaminu Radiokomunikacyjnego w zakresie łączności morskiej
 • bardzo dobra obsługa komputera, diagnozowanie napotykanych nieprawidłowości w działaniu systemów i aplikacji
 • umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz skuteczna komunikacja
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs Operatora VTS oraz obsługi ECDIS, SWIBŻ
 • posiadanie certyfikatów PFSO lub SSO lub CSO
 • dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów Służby VTS, przepisów portowych oraz dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość działania i obsługi systemów i aplikacji: ECDIS, baza danych VTS, morskie systemy wymiany informacji
 • znajomość logistyki w zakresie obrotu portowego oraz składania formalności sprawozdawczych
APLIKUJ TERAZ