Praca w Gdańsku i okolicach: Oficer portu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Oficer portu
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 138259

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- nietypowe godziny pracy
- praca w terenie
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- promiemiowanie elektromagnetyczne niejonizujące - strefa bezpieczna


Narzędzia i materiały pracy: komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak schodołazu
- brak podjazdu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • monitoruje ruch statków w porcie i na redzie oraz wydawaje zezwolenia na ruch w porcie oraz wejście lub wyjście statku z portu w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiego w porcie i na redzie
 • sprawuje nadzór w zakresie spełniania warunków korzystania przez statki z usług pilotowych, usług holowniczych i pomocy cumowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiego w porcie i na redzie
 • przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów w granicach portu i obiektów portowych oraz przeprowadza interwencja w przypadku wystapienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie w celu zapewnienia porządku postoju i przeładunku
 • przeprowadza konrole stwierdzające zapewnienie warunków bezpiecznej obsługi przeładunku materiałów niebezpiecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiego w porcie i na redzie w zakresie przeładunku i składowania ładunków niebezpiecznych
 • przeprowadza konrole podczas dokonywanych obchodów w granicach portu i obiektów portowych oraz podejmuje niezbębdne działania w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży i wód portowych w celu zapewnienia ochrony środowiska morskiego
 • podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie i na redzie oraz wsparcie informacyjne w trakcie akcji ratowniczych, przecisztormowych, przeciwlodowych i likwidacji rozlewów w celu realizacji obowiązku współpracy z odpowiednimi służbami
 • dokonuje zapisów w dzienniku portowym w celu udokumentowania zdarzeń i przebiegu czynności służbowych
 • wykonuje czynności dochodzeniowe w celu realizacji obowiązku kapitanatu portu w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach wypadków morskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca na statku w dziale pokładowym
 • Dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym
 • Świadectwo ogólne lub ograniczone operatora GMDSS
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i obiektów w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność współpracy
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Samodzielność i inicjatywa
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi ekstranetowej aplikacji Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ)
 • Dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • prawo jazdy kategorii B