Praca w Gdańsku i okolicach: Oficer portu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Oficer portu
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138139

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: • praca w terenie
 • nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy),
 • zagrożenie korupcją,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • brak windy, podjazdu,
 • toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • drzwi odpowiedniej szerokości,
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Czynniki fizyczne, biologiczne i inne, w tym niebezpieczne: • praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie,
 • zmienne warunki atmosferyczne,
 • promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące: strefa bezpieczna,
 • praca zmianowa /nocna.

Zakres zadań

 • monitoruje ruch statków w porcie i na redzie oraz wydaje zezwolenia na ruch w porcie oraz wejście lub wyjście statku z portu
 • sprawuje nadzór w zakresie spełniania warunków korzystania przez statki z usług pilotowych, usług holowniczych i pomocy cumowników
 • przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów w granicach portu i obiektów portowych oraz przeprowadza interwencje w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie
 • przeprowadza kontrole stwierdzające zapewnienie warunków bezpiecznej obsługi przeładunku materiałów niebezpiecznych
 • przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów w granicach portu i obiektów portowych oraz podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży i wód portowych
 • podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie i na redzie oraz udziela wsparcia informacyjnego w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych i likwidacji rozlewów
 • dokonuje zapisów w dzienniku portowym
 • wykonuje czynności dochodzeniowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na statku w dziale pokładowym
 • Dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym
 • Świadectwo ogólne lub ograniczone operatora GMDSS (GOC, ROC)
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i portów morskich w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność współpracy
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Kreatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi ekstranetowej aplikacji Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)