Praca w Gdańsku i okolicach: Od podinspektora do inspektora w referacie budżetu i inwestycji (zespół ds. inwestycji) w departamencie zdrowia oferta

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do inspektora w referacie budżetu i inwestycji (zespół ds. inwestycji) w departamencie zdrowia oferta
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/7939
OBOWIĄZKI:
Nadzór i rozliczanie zadań inwestycyjnych (modernizacja infrastruktury oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną), finansowanych/współfinansowanych ze środków Województwa i środków zewnętrznych (fundusze europejskie, budżet państwa), realizowanych przez podmioty lecznicze podległe Samorządowi Województwa Pomorskiego,współpraca w przygotowaniu projektu rocznego budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Województwa w części dotyczącej finansowania zadań inwestycyjnych, modernizacji infrastruktury oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej w obszarze ochrony zdrowia, współpraca w przygotowaniu rocznego planu realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w obszarze ochrony zdrowia w części dotyczącej finansowania zadań inwestycyjnych, modernizacji infrastruktury oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej w obszarze ochrony zdrowia, współpraca w sporządzaniu półrocznego i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Województwa w obszarze ochrony zdrowia, współpraca w sporządzaniu kwartalnych raportów z realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w obszarze ochrony zdrowia, prowadzenie bilansu potrzeb inwestycyjnych podległych podmiotów leczniczych,współtworzenie dokumentów strategicznych w zakresie ochrony zdrowia i opiniowanie projektów dokumentów legislacyjnych w zakresie ochrony zdrowia.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe, min. roczny staż pracy w jednostce administracji publicznej, znajomość ustaw: o działalności leczniczej, o finansach publicznych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, znajomość aktualnej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego i aktualnego Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia, znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa (w tym ustawy o samorządzie województwa), dobra znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel),brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 000 - 6 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy