Praca w Gdańsku i okolicach: Od podinspektora do głównego specjalisty w regionalnym ośrodku polityki społecznej

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do głównego specjalisty w regionalnym ośrodku polityki społecznej
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/0647
OBOWIĄZKI:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej oraz Pomorskiego Forum Rad Seniorów w tym: współpraca z seniorami oraz organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów, udział i organizowanie, moderowanie lub prowadzenie spotkań, warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, kampanii społecznych, udział i organizowanie działań inicjujących realizację projektów w szczególności w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia, partycypacji społecznej oraz współpracy międzypokoleniowej, monitorowanie sytuacji i potrzeb seniorów.Diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie w tym: monitorowanie zasobów systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych w województwie pomorskim w tym przede wszystkim: uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, dziennych domów seniora i innych, sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie polityki społecznej.Organizacja i współorganizacja wydarzeń i konkursów, w tym: realizacja programów i działań dotyczących zwiększenia dostępu do usług społecznych kierowanych do seniorów, organizacja Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie dla Seniora, organizacja lub współorganizacja wydarzeń Samorządu Województwa Pomorskiego lub objętych Patronatem Marszałka Województwa skierowanych do seniorów, udział i organizowanie działań inicjujących realizację projektów w szczególności w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia, partycypacji społecznej oraz współpracy międzypokoleniowej, organizacja konkursu ofert w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych dot. seniorów.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe ,doświadczenie zawodowe: min. 2 letni staż pracy w administracji publicznej lub w organizacjach pozarządowych.Znajomość ustawy o pomocy społecznej, o osobach starszych, znajomość ustawy o samorządzie województwa, dobra znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz urządzeń biurowych, umiejętność efektywnej pracy w zespole, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych."

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy