Praca w Gdańsku i okolicach: Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie polityki senioralnejw regionalnym ośrodku polityki społecznej

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie polityki senioralnejw regionalnym ośrodku polityki społecznej
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/1707
OBOWIĄZKI:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej oraz Pomorskiego Forum Rad Seniorów w tym: współpraca z seniorami oraz organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów,udział i organizowanie, moderowanie lub prowadzenie spotkań, warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, kampanii społecznych,udział i organizowanie działań inicjujących realizację projektów w szczególności w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia, partycypacji społecznej oraz współpracy międzypokoleniowej,monitorowanie sytuacji i potrzeb seniorów.Diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie w tym:monitorowanie zasobów systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych w województwie pomorskim w tym przede wszystkim: uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, dziennych domów seniora i innych,sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie polityki społecznej.Organizacja i współorganizacja wydarzeń i konkursów, w tym:realizacja programów i działań dotyczących zwiększenia dostępu do usług społecznych kierowanych do seniorów,organizacja Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie dla Seniora,organizacja lub współorganizacja wydarzeń Samorządu Województwa Pomorskiego lub objętych Patronatem Marszałka Województwa skierowanych do seniorów,udział i organizowanie działań inicjujących realizację projektów w szczególności w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia, partycypacji społecznej oraz współpracy międzypokoleniowej,organizacja konkursu ofert w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych dot. seniorów.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe,min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w organizacjach pozarządowych,znajomość ustawy o pomocy społecznej, o osobach starszych, znajomość ustawy o samorządzie województwa,dobra znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Power Point) oraz urządzeń biurowych,umiejętność efektywnej pracy w zespole,brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Wymagania dodatkowe:preferowane wykształcenie w obszarze nauk społecznych,znajomość zagadnień związanych z konkursem o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego: Pomorskie dla Seniora,doświadczenie w pracy na rzecz aktywności osób starszych.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy