Praca w Gdańsku i okolicach: Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie opłat środowiskowych w departamencie środowiska i rolnictwa

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie opłat środowiskowych w departamencie środowiska i rolnictwa
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/7360
OBOWIĄZKI:
Wszczynanie i terminowe prowadzenie postepowań w sprawie wymierzenia należnej opłaty w drodze decyzji, przede wszystkim w zakresie składowania lub magazynowania odpadów, terminowa weryfikacja i wprowadzanie do wojewódzkiej bazy podmiotów korzystających ze środowiska danych z wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, współuczestniczenie w czynnościach związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów o opłatach za korzystanie ze środowiska, aktualizacja listy płatników opłat za korzystanie ze środowiska, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska, współuczestniczenie w pracach związanych z udostępnianiem na wniosek informacji o środowisku i jego ochronie, terminowe przygotowywanie i przekazywanie dokumentów w sprawie odwołań i zażaleń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, monitorowanie zaskarżonych decyzji i postanowień na każdym etapie postępowania odwoławczego i sądowo-administracyjnego. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:45-15:45.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki odpadami lub w administracji publicznej, wymagania niezbędne: znajomość przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w szczególności dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, znajomość przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, znajomość przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa, znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Power Point), brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Wymagania dodatkowe: studia podyplomowe/kursy/szkolenia w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, komunikatywna znajomość języka angielskiego, umiejętność korzystania z orzecznictwa i literatury prawniczej (komentarzy, artykułów), dociekliwość, skrupulatność.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 000 - 8 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy