Praca w Gdańsku i okolicach: Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie integracji społecznejw regionalnym ośrodku polityki społecznej

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie integracji społecznejw regionalnym ośrodku polityki społecznej
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/1860
OBOWIĄZKI:
diagnozowanie potrzeb szkoleniowych wśród kadry w województwie warmińsko-mazurskim,planowanie szkoleń, określanie ich tematyki,opracowywanie zakresów merytorycznych szkoleń,opracowywanie wymagań merytorycznych i doświadczenia wobec szkoleniowców angażowanych do realizacji szkoleń,kwalifikowanie osób do udziału w projekcie,opracowywanie testów/innych narzędzi badawczych do weryfikacji nabytych kompetencji uczestników projektu,ewaluacja przeprowadzonego wsparcia,dbanie o wysoką jakość realizowanych szkoleń, hospitacje szkoleń.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe,min. 2 letni staż pracy w administracji publicznej lub w organizacjach pozarządowych, prawo jazdy kategorii B, znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej,znajomość ustawy o samorządzie województwa,dobra znajomość obsługi komputera MS Office oraz urządzeń biurowych,umiejętność efektywnej pracy w zespole,brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Wymagania dodatkowe:preferowane wykształcenie w obszarze nauk społecznych,znajomość zagadnień w zakresie realizacji i wdrażania projektów unijnych,doświadczenie w organizacji lub prowadzeniu szkoleń.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy