Praca w Gdańsku i okolicach: Od asystenta/ starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w zespole środowiska i inżynierii

Gdański Urząd Pracy
Od asystenta/ starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w zespole środowiska i inżynierii
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/6424
OBOWIĄZKI:
- wykonywanie opracowań branżowych dotyczących zagadnień infrastruktury technicznej do planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i innych opracowań sporządzanych w Biurze,- współpraca z gestorami sieci i innymi jednostkami miejskimi oraz instytucjami w zakresie pozyskiwania materiałów wyjściowych do planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,- współpraca z projektantem prowadzącym w przygotowaniu koncepcji i zapisów ustaleń projektów planów (prace w terenie, konsultacje z organami uzgadniającymi i opiniującymi), w tym czynny udział w procedurze planistycznej odnoszącej się do zagadnień infrastruktury technicznej (rady techniczne, opiniowanie, uzgodnienia, dyskusje publiczne w godzinach popołudniowych),- udział w zespołach tematycznych dla rozwiązywania bieżących problemów miasta z zakresu infrastruktury technicznej, zagrożenia powodziowego, itp. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:Praca w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo), 1 etat, w siedzibie Biura, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.Miejsce pracy: parter, IV i V piętro budynku wyposażonego w windę, budynek z podjazdem. Praca wymaga dokonywania inwentaryzacji w terenie, zewnętrznych kontaktów z mieszkańcami i instytucjami oraz udziału w dyskusjach publicznych, w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miasta Gdańska.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

a)wykształcenie wyższe techniczne - inżynier sanitarny lub budownictwa,b)na stanowisku asystenta nie wymaga się doświadczenia zawodowego, na pozostałych stanowiskach wymaga się min. 3 letniego stażu pracy,c)biegła znajomość prawa z zakresu działania Biura, w szczególności ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Prawa wodnego i rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, o pracownikach samorządowych;d)umiejętność interpretacji i stosowania prawa;e)samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu,f)umiejętność pracy w zespole,g)znajomość oprogramowania ArcGIS,h)nieposzlakowana opinia,i)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,j)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 700 - 5 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd Pracy