Praca w Gdańsku i okolicach: Naczelnik wydziału

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138040

Warunki pracy

Kierowanie zespołem i stres z tym związany.
Stres związany z reprezentowaniem Pomorskiego  Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
Stres związany z kontaktami z interesantami, skarżącymi.

Zakres zadań

 • Weryfikuje pod względem formalno – prawnym przedstawione przez podległych pracowników propozycje rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie postępowań drugiej instancji w celu opracowania i przedłożenia ostatecznej propozycji Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
 • Koordynuje rozpatrywanie oraz weryfikuje projekty odpowiedzi na skargi związane z realizacją zadań przez organy niższej instancji – powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w celu zapewnienia ochrony praworządności oraz interesu skarżących.
 • Weryfikuje przedłożone projekty odpowiedzi na skargi kierowane do WSA na ostateczne decyzje Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem przedłożenia proponowanego stanowiska w sprawie bezpośredniemu przełożonemu.
 • Nadzoruje i koordynuje postępowania administracyjne prowadzone w trybach nadzwyczajnych celem dokonania weryfikacji decyzji ostatecznych oraz przygotowania projektu rozstrzygnięcia w sprawie.
 • Współdziała w szkoleniu i instruktażu służb nadzoru budowlanego szczebla powiatowego celem umożliwienia pracownikom PINB pogłębienia posiadanej wiedzy.
 • Analizuje otrzymaną korespondencję oraz dokonuje dekretacji na członków wydziału w celu zapewnienia sprawnej i terminowej realizacji zadań zespołu.
 • Dokonuje okresowej oceny podległych pracowników celem przedłożenia jej wyników Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
 • Koordynuje przygotowanie przez członków zespołu sprawozdań z jego działalności dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane lub wyższe prawnicze.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego Praca na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych albo w administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym, w tym min. 3 lata w kierowaniu zespołem nie mniejszym niż 5 osób.
 • Znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
 • przy wykształceniu budowlanym: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • Prawo jazdy kat.B. oraz umiejętność prowadzenia samochodu.
 • Znajomość regulacji prawa budowlanego, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętności organizacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność wykładni przepisów prawa.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych.