Praca w Gdańsku i okolicach: Naczelnik wydziału

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 136864

Warunki pracy


 • częste reprezentowanie urzędu na zewnatrz
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • zagrożenie naciskami grup przestępczych
 • praca pod presją czasu
 • bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu

Zakres zadań

 • Organizuje, przydziela i bezpośrednio nadzoruje pracę podległego zespołu pracowników w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Wydziału.
 • Weryfikuje, uzgadnia i akceptuje dokumenty w szczególności dokumenty pokontrolne, przygotowane przez podległych pracowników w porozumieniu z Wydziałem Inspekcji oraz Wydziałem Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, w celu zapewnienia ich kompletności pod względem merytorycznym i zgodności z wymogami prawa oraz wyegzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
 • Opracowuje roczne i okresowe plany pracy Wydziału w celu zapewnienia realizacji zadań wynikających z propozycji jednostki nadrzędnej oraz uwzględniających problematykę regionu oraz Urzędu.
 • Opracowuje roczne i okresowe sprawozdania z pracy Wydziału Prawnego, uczestniczy w sporządzaniu rocznych sprawozdań z pracy Inspektoratu w celu przedłożenia organom nadrzędnym i innym organom ochrony środowiska.
 • Współdziała z innymi organami: kontrolnymi, ścigania, wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej w celu uzgodnienia działań w zakresie przestrzegania prawa.
 • Reprezentuje jednostkę, z upoważnienia przełożonego, w kontaktach z mediami i innymi jednostkami w celu przedstawienia realizacji celów i zadań Inspekcji oraz wyników bieżącej pracy Wydziału.
 • Udziela konsultacji merytorycznych i prawnych podległym pracownikom Wydziału Prawnego, pracownikom innych komórek Inspektoratu oraz jednostek zewnętrznych w celu zapewnienia jednolitego podejścia do zagadnień ochrony środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu prawa lub administracji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w szczególności praca w administracji publicznej, organach ścigania lub wymiarze sprawiedliwości lub kontroli na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym stanowisku lub obsługi prawnej
 • Znajomość przepisów prawa w szczególności w zakresie ochrony środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Znajomość KPA.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
 • Umiejętność planowania i analizy wykonalności zadań.
 • Umiejętność kierowania zespołem oraz egzekwowania realizacji zadań przez podległych pracowników.
 • Komunikatywność i asertywność.
APLIKUJ TERAZ