Praca w Gdańsku i okolicach: Młodszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 139902

Warunki pracy


 • praca zmianowa oraz dyspozycyjność
 • praca w siedzibie urzędu i w terenie
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
 • kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów  oraz wnioskującymi o interwencję
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • zagrożenie korupcją
 • zagrożenie naciskami grup przestępczych
 • bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w podejmowaniu działań interwencyjnych w ramach kontroli oraz czynnościach pozakontrolnych dotyczących podejrzenia naruszenia prawa w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami
 • Współuczestniczy w czynnościach podejmowanych w ramach współpracy z organami ścigania w przedmiocie ujawniania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku oraz naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska stanowiących podłoże dla przestępstw o charakterze gospodarczym (udział w czynnościqch procesowych, udostępnianie dokumentacji)
 • Współuczestniczy w przygotowaniu zarządzeń pokontrolnych, wniosków o ukaranie i wystąpienia do organów administracji rządowej i samorządowej, w związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa
 • Współdziała w przygotowaniu informacji o wynikach podjętych czynności w ramach wmiany infomacji z iinymi organami, w tym GIOŚ, udziela odpowiedzi zgłaszającym, udziela informacji publicznej, informacji o środowisku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, kierunki przyrodnicze i techniczne związane z ochroną środowiska, prawo, administracja, ekonomia
 • Znajomość przepisów o Inspekcji Ochrony Środowiska, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej, przepisów dotyczących ochrony środowiska, odpadów, przepisów karnych, ds. wykroczeń oraz przepisów proceduralnych dot. postępowań administracyjnych.
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Myślenie analityczne
 • Komunikatywność i asertywność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dobra organizacja pracy