Praca w Gdańsku i okolicach: Młodszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 132678

Warunki pracy


 • praca zmianowa oraz dyżury
 • praca w siedzibie urzędu i w terenie
 • kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów  oraz wnioskującymi o interwencję
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • zagrożenie naciskami grup przestępczych
 • bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w kontrolach planowych i pozaplanowych dotyczących przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową i rolnictwem
 • Współdziała w analizach przedkładanych okresowo przez podmioty korzystające ze środowiska sprawozdań.
 • Współdziała w zakresie ochrony środowiska w obszarze gospodarki wodno-ściekowej i rolnictwa z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, CLB GIOŚ, a także w szczególnych przypadkach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 • Współuczestniczy w czynnościach mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w obszarze gospodarki wodno-ściekowej i rolnictwa oraz rozpatruje interwencje zgłaszane do Inspektoratu zgodnie z wytywcznymi NWI/KDI lub koordynatora.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, nauk technicznych, przyrodniczych, chemii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów o Inspekcji Ochrony Środowiska, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej, przepisów dotyczących ochrony, gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, przepisów karnych, ds. wykroczeń oraz przepisów proceduralnych dot. postępowań administracyjnych.
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność i asertywność
 • Myślenie analityczne
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
APLIKUJ TERAZ