Praca w Gdańsku i okolicach: Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XI w Departamencie Kontroli

Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista
w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli XI w Gdańsku
w Departamencie Kontroli


Numer ogłoszenia: DK/21/239


Miejsce pracy: Gdańsk


(umowa o pracę – 1 etat)


Termin składania ofert: 26.11.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • ocena weryfikowanej w trakcie kontroli i czynności sprawdzających dokumentacji medycznej; terminowa realizacja zadań;
 • przestrzeganie bezpieczeństwa przekazywania danych i informacji;
 • współuczestniczenie w dokonaniu analizy przedkontrolnej, w tym gromadzenie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli;
 • współuczestniczenie w opracowywaniu projektu programu kontroli lub tematyki kontroli;
 • przeprowadzanie czynności w trakcie kontroli oraz czynności sprawdzających zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli lub tematyką kontroli;
 • dokonywanie ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli w sposób obiektywny i rzetelny oraz na podstawie dowodów zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w dziale III A oraz w art. 192 a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odpowiednie zabezpieczanie materiałów dowodowych zebranych w toku kontroli;
 • współpraca z innymi kontrolerami oraz osobami, o których mowa art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, realizującymi kontrolę, z kierownikiem zespołu kontrolującego, kierownikiem właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli;
 • sporządzanie wymaganych dokumentów z przeprowadzonych czynności w trakcie kontroli;
 • wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe (lekarz dentysta)
 • lata pracy zawodowej:
  • na stanowisku młodszego specjalisty: minimum 1 rok doświadczenia zawodowego
  • na stanowisku specjalisty: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego
  • na stanowisku starszego specjalisty: minimum 4 lata doświadczenia zawodowego
  • na stanowisku głównego specjalisty: minimum 5 lat doświadczenia zawodowego

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych (mile widziane);
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), w zakresie Działu IIIA;
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r., poz. 666 ze zm.);
 • umiejętność argumentowania oraz formułowania wniosków na podstawie analizy dokumentacji;
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności w zakresie edytora tekstu Word;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ