Praca w Gdańsku i okolicach: Młodszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 87218

Warunki pracy


 • praca w terenie,

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • szkodliwe i uciążliwe czynniki (hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wilgotność),

 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,

 • pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,

 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach, znajdujących się na wysokościach,

 • częste podróże do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych,

 • praca na stanowisku wymaga przeprowadzania kontroli na powierzchni,

 • budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • analizuje plany ruchu i dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu w powyższym zakresie
 • współuczestniczy w przeprowadzaniu oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń, nadzorowaniu akcji ratowniczych oraz dokonywaniu analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości wraz z przygotowaniem projektów orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie
 • opracowuje, w rocznym horyzoncie czasowym, projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo odkrywkowe lub wyższe o profilu geologicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • Komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ