Praca w Gdańsku i okolicach: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 78626

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca przy komputerze przez co najmniej 4 godziny na dobę


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • budynek nie posiada windy

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość dochodów budżetowych oraz funduszy jednostki budżetowej, rachunkowość sum depozytowych dotyczących funkcjonowania jednostki budżetowej, rozliczeń środków unijnych, wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych
 • Realizuje plan finansowy dochodów, obsługuje rachunki bankowe Izby, dokonuje rozliczeń jednostki budżetowej jako podatnika, rozlicza inwentaryzację składników majątkowych
 • Prowadzi ewidencję księgową środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzi księgi druków ścisłego zarachowania, sporządza obowiązujące sprawozdania w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Obsługuje i wykonuje sprawozdawczość w zakresie OWNRES- baz danych, za pośrednictwem której przekazywane są informacje dotyczące przypadków nadużyć finansowych i nieprawidłowości, w przypadku gdy kwoty należności przekraczają 10.000 euro
 • Prowadzi kasę Izby
 • Sporządza obowiązujące sprawozdania budżetowe w zakresie dochodów budżetowych oraz środków unijnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień wynikających z przepisów: ustawy o rachunkowości
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ