Praca w Gdańsku i okolicach: Kierownik wydziału

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik wydziału
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 74271

Warunki pracy

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•   praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
•   praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•   większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
•   podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
•   pokój biurowy mieści się na V piętrze budynku pięciopiętrowego, winda dojeżdża do IV piętra.
•   brak podjazdów, toalety i przejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zadanie 1: organizuje pracę i koordynuje realizację zadań Wydziału ds. Zabytków Archeologicznych oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami archeologicznymi, wydawaniem opinii dotyczących formy i sposobu ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych i prowadzeniem kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony i opieki nad zabytkami archeologicznymi;
 • Zadanie 2: prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji i postanowień na prowadzenie badań archeologicznych i poszukiwanie zabytków archeologicznych, dokonuje odbiorów badań archeologicznych pod kątem zgodności z wydanym pozwoleniem oraz przyjmuje dokumentację z tych badań, poprzez szczegółową analizę spraw, gromadzenie niezbędnych dokumentów;
 • Zadanie 3: prowadzi postępowania administracyjne w zakresie zagospodarowania przestrzennego: uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, poprzez szczegółową analizę spraw, opracowuje wytyczne i opinie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • Zadanie 4: prowadzi kontrole i oględziny terenowe zabytków archeologicznych i obszarów wpisanych do rejestru zabytków pod kątem ich zachowania i występujących zagrożeń oraz dokonuje oceny prowadzonych prac pod kątem zgodności z wydanym pozwoleniem, formułuje projekty opinii stanowiących zalecenia pokontrolne, przygotowuje projekty decyzji nakazowych;
 • Zadanie 5: współdziała w opiniowaniu samorządowych programów opieki nad zabytkami pod kątem ochrony archeologicznej;
 • Zadanie 6: sprawuje nadzór nad opracowywaniem i przygotowywaniem materiału odwoławczego na skargi, odwołania i zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie zabytków archeologicznych i obszarów wpisanych do rejestru zabytków, poprzez przyjęcie trybu realizacji zadań, szczegółową analizę wniosków, gromadzenie niezbędnych dokumentów oraz opracowywanie projektów pism;
 • Zadanie 7: przygotowuje wnioski o wpis lub skreślenie zabytku archeologicznego z rejestru oraz ewidencji zabytków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe archeologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 2 lata pracy w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o ochronie przyrody
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych, umiejętność organizacji pracy, umiejętność planowania, analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, asertywność, umiejętność zarządzania zespołem ludzkim
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ