Praca w Gdańsku i okolicach: Kierownik służby liniowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik służby liniowej
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 102108

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w biurze,


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin,


- kierowanie samochodem służbowym.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w terenie – wyjazdy w teren, w charakterze kierującego samochodem służbowym, nieprzystosowanym do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową,


- praca w nietypowych godzinach pracy ( w tym dyżury)


- praca biurowa (obsługa narzędzi biurowych takich jak komputer, drukarki, kserokopiarki),


- czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne,


- budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, brak podjazdów, wind oraz przystosowanych toalet.


 

Zakres zadań

 • Kieruje pracą obwodu drogowego, dokonuje objazdów i przeglądów dróg w tym także w ramach inwestycji realizowanych z programów rządowych,
 • Ustala potrzeby rzeczowe w zakresie bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów mostowych, podejmuje czynności mające na celu ochronę pasa drogowego i czuwa nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach,
 • Przekazuje i odbiera pas drogowy – koordynuje pracę firm zewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz zimowego utrzymania dróg,
 • Współpracuje z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych, dokonuje interwencyjnego oznakowania zdarzeń drogowych,
 • Nadzoruje roboty oraz uczestniczy w komisjach odbioru robót, wizjach lokalnych dotyczących robót wykonywanych na drogach objętych zasięgiem obwodu drogowego,
 • Nadzoruje przygotowywanie danych do robót, do aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji,
 • Nadzoruje akcją zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. „B”
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane, Ustawy Prawo ochrony środowiska, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon,
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon,
 • kompetencje kierownicze: egzekwowanie zobowiązań, zarządzanie zasobami, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, świadomość kosztów, zarządzanie personelem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa-posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • Znajomość przepisów o drogach publicznych, prawa pracy,
APLIKUJ TERAZ