Praca w Gdańsku i okolicach: Kierownik oddziału

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 78649

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:


- krajowe wyjazdy służbowe


Czynniki szkodliwe dla zdrowia:


- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy:


- komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne:


- brak windy


- brak podjazdu


- brak schodołazu


- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych


- drzwi nieodpowiedniej szerokości


- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi kompleksową politykę załóg pływających (w tym analiza potrzeb i planowanie zatrudnienia na kolejne lata) wraz z czynnościami związanymi z naborem kandydatów na poszczególne stanowiska w składzie załóg jednostek pływających oraz udział w pracach komisji kwalifikacyjnej
 • prowadzi skoordynowane działania Grupy Załóg polegające na kierowaniu załóg na jednostki pływające zgodnie z wymaganiami Kart Bezpieczeństwa
 • prowadzi kontrolę dokumentów kwalifikacyjnych członków Grupy Załóg Pływających pod względem ich ważności i kompletności, przygotowuje w tym zakresie wymagane formularze szkoleń, wnioski o skierowanie pracowników na obowiązkowe szkolenia specjalistyczne wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz pozostałe niezbędne szkolenia zgodnie z wymaganymi terminami i procedurą realizacji tych szkoleń oraz nadzoruje ich terminowe przeprowadzenie
 • sporządza harmonogram czasu pracy członków załóg jednostek pływających Urzędu Morskiego w Gdyni oraz nadzoruje jego przestrzeganie
 • koordynuje terminowe przygotowanie i przesyłanie dokumentów wymaganych do naliczenia pracownikom wynagrodzeń, w tym sporządzanie kart ewidencji czasu pracy w programie kadrowo-płacowym
 • organizuje działania załóg w celu przeprowadzenia prac konserwacyjno-remontowych na jednostkach systemem gospodarczym; dokonuje uzgodnień z pozostałymi oddziałami wyznaczonymi do prowadzenia nadzoru remontu z poziomu załogowego oraz nadzoruje nad przestrzeganie przepisów BHP podczas prac remontowych
 • nadzoruje sporządzanie zestawień finansowo-rzeczowych oraz przygotowywanie i prowadzenie zestawień do sprawozdawczości Wydziału
 • uczestniczy w komisjach awaryjnych, sporządza protokoły komisji awaryjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze: prowadzenie rekrutacji pracowników lub zarządzanie grupą pracowników lub praca związana z eksploatacją statku na stanowisku oficerskim
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów instytucji klasyfikacyjnych i administracji morskiej związanej z doborem i klasyfikowaniem pracowników załóg pływających
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość słownictwa technicznego i morskiego
APLIKUJ TERAZ