Praca w Gdańsku i okolicach: Kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
Kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej
Miejsce pracy: Ostaszewo
Numer: StPr/21/0294
OBOWIĄZKI:
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU: 1. Kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz. 2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki. 3. Organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań. 4. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy igłównym księgowym GOPS. 5. Organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej. 6. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników. 7. Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń. 8. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym. 9. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych. 10. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS. 11. Przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania GOPS. 12. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych. 13. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach. 14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Ostaszewo.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów: 1. posiadanie obywatelstwa polskiego; 2. posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych, a także korzystania z pełni praw publicznych; 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4. nieposzlakowana opinia; 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku; 6. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876); 7. co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. 2. Wymagania dodatkowe: 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego; 2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi; 3. samodzielność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność konstruowania wniosków i formułowania samodzielnych ocen, umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji; 4. prawo jazdy kat. B;INNE: IV. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY 1. Miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie, ul. Kościuszki 11, 82-112 Ostaszewo. 2. Praca w pomieszczeniu biurowym w pełnym wymiarze czasu pracy 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 15.30 3. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. 4. Praca umysłowa. 5. Pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nie określony. 6. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem. V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W miesiącu lutym 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychw Urzędzie Gminy Ostaszewo,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDACI DO PRACYZ uwagi na obowiązek stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane zprzetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych : 1. Administratorem danych jest Urząd Gminy w Ostaszewie, ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo, reprezentowany przez Wójta Gminy Ostaszewo. Kontakt z administratorem możliwy jest osobiście lub korespondencyjnie na wskazany adres, telefonicznie pod numerem tel. 055 247 13 28, 055 247 13 18 faks: 055 247 13 69 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@ostaszewo.pl 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Jednostce za pomocą poczty elektronicznej: iod@ostaszewo.pl 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia RODO w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z rekrutacją na wolne stanowisko pracy, w szczególności na podstawie art. 221 § 1 i art. 221a Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, przepisów wykonawczych do wskazanych ustaw, a także innych aktów prawnych określających prawa i obowiązki związane z zatrudnieniem. na podstawie udzielonej przez kandydata do pracy zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (w przypadku podania przez kandydata do pracy danych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa). 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane tj. do procesu rekrutacji i przez okres wymagany w szczegółowych przepisach prawa, w tym Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych (tj. przez okres 3 m-ce po zakończeniu rekrutacji w związku z obowiązkiem publikacji wyników naboru w Biuletynie Informacji Publicznej), po czym dokumenty zostają protokolarnie zniszczone. 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym z mocy prawa podmiotom, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom z którymi współpracuje Administrator na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych. 6. Podanie danych wymaganych przepisami prawa tj. imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obligatoryjne w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać pisemnie na adres siedziby Administratora. 8. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO). 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Miejsce pracy:

Ostaszewo


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

4 000 - 5 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim