Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Sztutowo
Ogłoszenie o naborze Nr 97178

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy: komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką materiałową, majątkową kapitanatu Portu oraz obsługa sekretariatu kapitana portu
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odzieżą ochronną, roboczą dla pracowników kapitanatu, w tym elektroniczną ewidencję materiałową, sporządzanie sprawozdań z wydawania środków czystości, ekwiwalentu za pranie, środków spożywczych celem prawidłowego zaopatrzenia pracowników.
 • Rozlicza i prowadzi sprawy związane z wybrakowaniem zużytych składników majątkowych celem właściwej gospodarki majątkiem.
 • Wprowadza dane do systemu TransmorN celem ewidencji ruchu statków dla potrzeb UE i krajowych Urzędów Statystycznych oraz sporządza miesięczne raporty zgodnie z wymaganiami UE.
 • Prowadzi książkę inwentarzową majątku Kapitanatu/Urzędu Morskiego w celu prawidłowej ewidencji oraz sporządza kontrolki godzin pracy pracowników fizycznych i sprawdza kontrolki godzin pracy pracowników służby dyżurnej, ruchu, obsługi śluz i mostów w celu prawidłowego rozliczania czasu pracy.
 • Nadzoruje formalną eksploatację samochodu służbowego, wystawianie kart drogowych, rozliczanie paliwa celem prawidłowego rozliczenia kosztów. Bierze udział w komisjach kontrolnych stanu technicznego, spisach z natury budowli i urządzeń, za które ponosi odpowiedzialność materialną w celu sprawdzenia stanu powierzonego majątku.
 • Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych dla utrzymania czystości pomieszczeń biurowych i powierzchni ogólnych oraz utrzymania należytego ładu na terenie kapitanatu.
 • Analizuje zgłoszenia statków w systemie PHICS pod kątem prawidłowego wypełniania przez agentów formularzy ewidencyjnych w transporcie morskim.
 • Kontroluje zgłoszenia agentów przekazywane w systemie PHICS celem prawidłowego wprowadzania Danych do systemu Trans Mor, oraz uzgadnia z Urzędem Statystycznym prawidłowość przekazywanych Danych, ewentualne wprowadza korekty, wynikające z błędnych danych agencji, po zgłoszeniu przez Urząd Statystyczny
 • Prowadzi statystykę jednostek i pasażerów żeglugi krajowej w celu realizacji wymogów UE-system TransmorN.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w w pracy biurowej lub administracji
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań.
 • Znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie wykonywanych zadań.
 • Znajomość przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w zakresie wykonywanych zadań.
 • Umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywna znajomość języka niemieckiego (A2 wg ESOKJ)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań.
 • Wiedza w zakresie systemu zarządzani jakością.
 • umiętność obsługi komputera w tym pakietu Microsoft Office( Word, Excel, Power Point)
APLIKUJ TERAZ