Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 81023

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi monitoring stanu przejezdności i stanu technicznego dróg oraz przyjmuje i przekazuje informacje zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi
 • Prowadzi dokumentację Punktu Informacji Drogowej oraz obsługuje programy i systemy wykorzystywane do pracy w Punkcie Informacji Drogowej
 • Analizuje informacje o prowadzonych robotach w pasie drogowym, zdarzeniach drogowych, współpracuje ze służbami ratowniczymi, porządkowymi oraz zarządcami innych dróg i podmiotami zewnętrznymi realizującymi zadania na rzecz GDDKiA.
 • Gromadzi i przetwarza dane oraz uczestniczy w ocenie zagrożeń występujących na drodze
 • Realizuje zadania w ramach zarządzania kryzysowego
 • Współpracuje z Punktami Informacji Drogowej w Centrali i Oddziałach, Rejonami, Obwodami Drogowymi, wykonawcami utrzymania drogi, a także z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wymiany danych o warunkach ruchu
 • Współpracuje z Wydziałem Administracji, Informatyki i Zaplecza Technicznego w zakresie programów i systemów informatycznych
 • Bierze udział w realizacji zadań z zakresu planowania cywilnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość sieci dróg na terenie województwa,
 • umiejętności działania w sytuacjach trudnych i radzenia sobie ze stresem (wypadki, katastrofy w ruchu drogowym)
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office – w szczególności programów Excel i Word,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie A2
 • Znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych i ochrony pasa drogowego znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu
 • znajomość obsługi programów UtrudnieniaWin, ZimaWin, PPNWin
APLIKUJ TERAZ