Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 80185

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • permanentna obsłga klientów zewnęrznych,

 • zagrożnie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzęu,

 • pokój biurowy mieśi się na parterze wielokondygnacyjnego budynku,

 • wejście od ulicy Rzeźnickiej posiada dźwig platformowy dla osób niepełosprawnych,

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

 • więszość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • przyjmuje wnioski wraz z załącznikami dot. udzielania zezwoleń legalizujących pobyt w RP oraz wydaje wytworzone w tych sprawach dokumenty;
 • przyjmuje wnioski wraz z załącznikami dot. wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wydaje sporządzone w tych sprawach dokumenty;
 • udziela klientom informacji o obowiązujących procedurach i sposobie załatwiania spraw w zakresie realizowanym przez oddział;
 • obsługuje „Systemu Pobyt” w zakresie wprowadzania danych z wniosków, rejestracji rozstrzygnięć i innych czynności związanych z wydawaniem dokumentów;
 • prowadzi papierowy rejestr wpływających wniosków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz kodeks postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego: angielski lub inny język europejski na poziomie B2 (wg ESOKJ).
APLIKUJ TERAZ