Praca w Gdańsku i okolicach: Inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 137560

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa, budynek I piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Nadzoruje realizację robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności ich wykonania z posiadaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej wraz z rozliczaniem prowadzonych robót budowlanych
 • Wykonuje kontrole stanu technicznego obiektów
 • Uczestniczy w pracach zespołów koordynacyjnych w celu dokonywania uzgodnień oraz sprawdzania dokumentacji projektowej
 • Przygotowuje zakresy i opisy robót budowlanych dla zadań remontowych i inwestycyjnych
 • Przygotowuje kosztorysy inwestorskie na realizowane zadania remontowe i inwestycyjne oraz sprawdzanie kosztorysów ofertowych
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych
 • Przygotowuje i sporządza informacje w związku z realizowanymi zadaniami
 • Uczestniczy w pracach komisji powoływanych do oceny rozstrzygnięć technicznych i organizacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorze nad robotami budowlanymi w tzw.: „branży sanitarnej”
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Znajomość przepisów ustawy prawo budowlane
 • Obsługa programu kosztorysującego
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • Złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych